Postzegel Taxaties. Ontdek de waarde van uw postzegels (2024)

Waarde postzegels

Filatelie is een populaire hobbymet een levendige (ruil)handel.De globale waarde van postzegels is eenvoudig op internet en in catalogite achterhalen.Wanneer uw verzameling echter zeldzame postzegels, unieke exemplaren of aaneensluitende series bevat, is het verstandiger eens door een expert naar te latenkijken. Voor het grootste gedeelte van de postzegelsis niet de cataloguswaarde bepalend, maar vraag en aanbod. En wiekunnen u beter informeren over de marktwaarde dan taxateurs van een veilinghuis?

Een professionele taxateurkijkt los van de genoemde waarden ook naar de kwaliteit en staat waarin de zegel verkeert, de periode van uitgifte, de frankering en de actuele interesse van filatelisten.

Tip: wij adviseren u om uw postzegels niet zelf te sorteren. U kunt daarmee uw postzegels beschadigen. Elke beschadiging zorgt voor waardevermindering. U kunt bij ons terecht met al uw vragen over het veilig opslaan en vervoeren van postzegels.

Welke postzegels zijn geld waard?

Wanneer u uw postzegels verkopen wilt, is het fijn dat u van tevoren weet wat ze ongeveer op kunnen brengen. Door onze periodiek gehouden postzegelveilingen te volgen, krijgt u een goed inzicht in de waarden van losse postzegels en complete series. Zo kan één zegel voor een verzamelaar precies het compleet maken van een thema betekenen. En juist doordat die ene zegel toegevoegd kan worden, zal de waarde van de collectie in een klap verveelvoudigen. Bij ons kunt u kosteloos uw postzegelverzameling taxeren laten. Staat u nog in dubio of u de postzegels verkopen zal of niet, kunnen wij u hierin desgewenst adviseren.

Zoals u weet, heeft Heritage Auctions veilinghuizen over de hele wereld. Zo kan het voorkomen dat wij u adviseren meteen uw collectie aan te bieden, maar het kan ook zijn dat we u zullen aanraden nog even te wachten. Succesvol postzegels verkopen heeft alles te maken met op het juiste moment de juiste koper bereiken. Door een juiste timing kunt u als verkoper zelfs het geluk hebben dat een kavel voor een veel hoger bedrag wordt afgeslagen, dan wij vooraf kunnen inschatten.

Uw postzegelverzameling taxeren doen wij voor u met alle plezier. U kunt zelf echter ook al wat voorresearch doen om te kijken welke van uw postzegels geld waard zijn. U doet dat als volgt:

  • Kijk via online catalogi of de postzegel(s) zeldzaam zijn.
  • Beoordeel de kwaliteit. Ook hiervoor zijn online lijsten met criteria te vinden.
  • Bekijk de staat van de gomlaag aan de achterkant. Hoe intacter deze laag, hoe hoger de waarde.
  • Is de centrering van de afbeelding in balans? Goed gecentreerde zegels brengen doorgaans meer op.
  • Bestudeer het stempel. Volledig leesbare zegels onder de frankering zijn doorgaans meer waard.

Scoort uw collectie op alle punten hoog en wilt u uw postzegels verkopen, kom ermee langs. Graag bespreken we met u wat we voor u kunnen betekenen.

Postzegelverzameling taxeren

Wanneer u bij ons komt voor een taxatie van postzegels die u via vererving of als giftin handen heeft gekregen, is uw eerste logische vraag: wat is de verzameling waardals ik verkoop?

Postzegels taxeren is bij ons gratis.Dit doen wij op afspraak, ofu kunt elke woensdag zonder afspraak langskomen tijdens onze inloopdagen voor postzegels, frankeerzegels en ansichtkaarten.U kunt bij ons ook een officieel schriftelijk taxatierapport aanvragen of uw zegel(s) voor verkoop aanbiedenop een van onze veilingen.

De waarde die onze taxateurs toekennen aan bepaalde zegels of een volledige collectie, hangt af van de vraag en aanbod op dat moment. Natuurlijk hebben oude postzegels een bepaalde vaste waarde. Maar als er op een bepaald moment veel vraag naar een betreffende zegel is, zal hij op dat moment hoger in waarde zijn. Voor hetzelfde geld is er op moment van taxatiegeen vraag naar de zegel en brengt dezeu vrij weinig op.In beide gevallen staan wij u met raad en daad bij.

Als u door ons postzegels laat taxeren, kijken we onder nadere naar:

  • Kwaliteit
  • Echtheid
  • Heersende marktomstandigheden
  • Of de zegel postfris is
  • Of de zegel of het poststuk voorzien is van een aparte of zeldzame stempel.

Wilt u weten wat uw postzegels uit binnen- of buitenland kunnen opleveren? Laat deze dan door onze toptaxateurs taxeren. Wij hebben meer dan twintig jaar ervaring in dergelijke taxaties en kunnen u ook over veilen in binnen- en buitenland adviseren.

Zeldzame postzegels

In welke mate hebben vandaag de dag nog oude postzegels waarde? Hoe oud is de oudste postzegel, wat is de duurste postzegel van de wereld en hoeveel zijn zeldzame Nederlandse postzegels waard?? Door onze taxateurs veel gehoorde vragen. We dachten dat het daarom interessant kon zijn om de meest bijzondere, zeldzame en waardevolle postzegels eens aan te halen. Bij wereld veilinghuis Heritage is de kans op een hoge opbrengst voor uw bijzondere buitenlandse postzegels groter dan op een lokale beurs of internet handelsplaats.

De oudste postzegel ter wereld is de Britse Penny Black uit 1840. Brittannië was het eerste land dat begon met het frankeren met postzegels. Het is een zwarte zegel die de afbeelding van koningin Victoria draagt. In 2021 bracht een exemplaar, waarvan gedacht wordt dat het uit het eerste gedrukte vel afkomstig is, bij ons collegaveilinghuis Sotheby’s meer dan acht miljoen dollar op.

De duurste postzegel is een magenta gekleurde noodzegel van Brits-Guyana, ter waarde van één cent. Het is een bijzondere buitenlandse postzegel, omdat er slechts drie van zijn gedrukt. Heden ten dage is er nog maar een van over. Bij zijn laatste veiling in 2014 bracht de zegel meer dan negen miljoen dollar op.

Onder de zeldzame Nederlandse postzegels zijn er ook die behoorlijk wat op kunnen brengen. In oktober 2022 werd op een veiling in Weesp meer dan een half miljoen euro betaald voor twee postzegels uit 1924 met de afbeelding van koningin Wilhelmina. Postfrisse zegels brengen over het algemeen meer op dan gebruikte. Zo mochten wij hier bij Heritage op onze najaarsveiling in 2021 een ongebruikte postzegel uit 1867, met de afbeelding van koning Willem II, afslaan voor een dikke ton. Gestempelde exemplaren uit hetzelfde jaar met gebruikssporen, moeten het doen met een gemiddelde oude postzegel waarde van vijftien tot vijfendertig euro.

Vrijblijvend contact voor een waardepaling?

Bel:030-606 3944
(op werkdagen van 09:30 tot 17:30)

Of mail naar: info@ha-europe.com

Contact

Postzegel Taxaties. Ontdek de waarde van uw postzegels (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 5314

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.