(PDF) Handhavande av och reservdelslista för Hebra klass II ... · Starta motorn och låt den gå ca 30 sekunder med inkopplad pump och arbetande Trokomat. Stäng avtappningskranen. Spruta - DOKUMEN.TIPS (2024)

Handhavande av och reservdelslista för Hebra klass II motorspruta

TS2018-1 Rotax

Raddningsverkets kontaktperson: Håkan Sohlberg, enheten för nationella resurser, te1 054-10 42 63.

1. MOTOR Rotax 4-cylindrig fyrtakts bensinmotor typ 913. Cylindervolym: 1211 cm3.. Effekt: 72 hk vid 5000 rlminut, 102 Nm vid 4500 rlrninut. Luftkyld med fläkt. Cylindertopparnavattenkylda. Brytarlös magnettandning. Generator: 12V, 250 W. Tändstift NGK D6 EA, 12 mm gänga. Elektroavstånd: 0,6 mm. Åtdragningsmoment: 20 Nm. Tändföljd: 1,423

Elektronisk varvtalsbegränsare. Blyad eller blyfri bensin 95/96 oktan. Motorolja 3 liter SAE 10 W 40.

Handhavande Ställ motorsprutan så nära användningsplatsen som möjligt. Anslu*t sugslangania tiii pumpen och se till att bottenventilen är monterad i ena ändan av slangen och försedd med lättverks- och avhållslinorna. Bottenventilen/sugsilen ska ligga minst 30 cm under vattenytan. Koppla trycks- langen. Stäng tryckventiler och avtappningskranen.

Start av kall motor Choka och ställ gasen på 114. Tryck på startknappen. Oka gasen, vrid choken åt höger.

Start av varm motor Ställ gasen på 114 och tryck på startknappen.<

Efter start av motor Koppla in pumpen och öka gasen tills evakuering skett.

Evakuering Oka gasen till 112. När manometern visar tryck, öppna tryckventil(er). Trokomaten går automatiskt ur sitt uppsugningsläge vid 2 bar (vatten slu*tar att rinna ur spilledningarna under pumpen).

Pumpinsats Stail in önskat tryck med gasreglaget. Kontrollera under insatsen mano- och manovakummetern så att allt fungerar normalt.

Avbrytande av insats Dra tillbaka gasreglaget till min. och stäng tryckuttagen. Koppla vid lägre avbrott ur pumpen.

Avslu*tande av insats Dra tillbaka gasreglaget tili min. och koppla ur pumpen. Låt motorn gå på tomgång cirka 2 minuter, så att den f& svalna. Tryck på stoppknappen. Stäng bränslekranen. Öppna avtappningskranen på pumpen och koppla bort sugslangen. Stäng tryckventilen(erna).

Handhavande vid frysrisk För att undvika problem vid kyla låt pumpen var urkopplad. Starta motorn och låt den nå utan inkopplad pump. Tina med hjäip av avgasslangen upp p&penóchdärtill hörande utrustning. Sedan pumpen tinat kan den kopplas in.

Frostskyddsåtgarder Öppna pumpens avtappningskran. Starta motorn och låt den gå ca 30 sekunder med inkopplad pump och arbetande Trokomat. Stäng avtappningskranen. Spruta in cirka 112 liter frostskyddsvätska i sugstudsen. Stanna motorn och låt frostskyddsvätskan rinna ut genom avtappningskranen.

Torrevakuering Stang avtappningskranen och sätt på sugstudslocket. Låt pumpen arbeta ca 20 sek. Öppna avtappningskranen.

Underhåll av pump Rengör bottenventilen efter varje insats där den använts. Efter insats där havsvatten eller stark nedsmutsat vatten använts, ska pumpen genomsköljas med "vanligt" vatten. Torkomaten ska arbeta och stöta ut vattnet. Pumpens olja ska bytas efter 50 insatstimmar eller minst en gång om året. Använd växellådsolja SAE 80 cirka 0,7 liter. Zimmerringarna i pumpen ska smörjas med specialfett K m E R STABORAX NBU 12 K efter 10-15 timmars användande, dock minst en gång om året. Smörj minst en gång om året wirarna för GAS och CHOKE reglagen.

Felsökningslathund Problem &.s& Åtgärd

Pumpen tar inte upp Avtappningskranen Stäng avtappnings- vatten. Inget utslag p i öppen. kranen. manovakummetem.

Sugsidan otat. Pumpen otat. tenventilen.

Kontrollera sugslangs- packningar och bot-

Sugledningen ligger inte Sänk ner sugslangen tillräckligt djupt. djupare.

Plötsliga tryckfall. Pumpen suger luft. Sänk ner sugslangen djupare.

Trycket faller långsamt. Smuts i sugsil eller Rengör sugsil och silen Undertryck och sugstuds. i sugstudsen. motorvarvtalet stiger.

Pumpen tar ej upp a) Sugsilen eller silen Rengör silarna. vatten trots att mätarna i sugstudsen igen- ger utslag. satta.

b) Bottenventilen i Lossa ventilen sugsilen sitter fast.

Pumpen ger inget vat- Vattnet i sugsidan på Evakuera på nytt. ten efter avbrott. pumpen har "släppt".

Pos Antal

O010 1 0020 1 0030 1 0040 1 0050 2 0060 2 0070 1 O080 1 0090 1 o100 1 0105 1 O110 1 0115 4 0120 4 0125 4 0130 2 0135 2 0140 2 0170 1 O180 1 0185 1 0190 1 0200 1 0240 2 0250 1 0260 10 0265 10 0270 10 0280 10 0290 1 0295 1 0300 1 0305 1 0310 1 0320 1 0330 8 0340 1 0350 1 0360 1 0370 1 0380 1 0390 1 0420 4

RESERVDELSLISA HEBRA KLASS il MOTORSPRUTA TS20/8-1 ROTAX

Antal Art.nr

153779 108484 741761 100290 755336 628518 740907 109456 740903 746521 101816 106878 612112 602912 614505 104608 292222 105268 41661 41731 41752

651102 100145 239226 100300 612223 112975 603009 614512 740903 109457 101707 740906 740905 112548 612227 131906 142499 620614 100302 606505 100368 753611

Pos

0425 0430 0435 0440 0480 0490 0500 0510 0520 0530 0540 0550 0560 0570 0580 0590 0600 0610 0620 0630 0640 0650 0660 0670 0680 0690 0700 0710 0720 0730 0740 0750 0760 0770 0780 0790 O800 O810 0820 0830 0840 0850 0860 0870

Antal Art.nr

105761 105760 505733 651103 603009 614512 132109 603009 614512 740902 100142 741761 651001 612712 100290 755336 628518 100218 612235 105945 628521 270004 628111 212722 741531 740305 100236 100237 740304 607222 650428 101810 l01818 620628 101817 650409 101811 120465 650011 628202 100907 131790 741653 612122

Pos

0880 0890 0900 0930 0940 0950 0960 0970 0980 0990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1250 1260 1270 1280 O010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 O080 0090 0200

RESERVDELSLISA HEBRA KLASS II MOTORSPRUTA TS2018-1 ROTAX

Pos

0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 0290 0300 0310 0320 0330 0340 0380 0390 0400 0403 0404 0405 0406 0407 0409 0410 0420 0430 O440 0450 0600 0610 0611 0612 0620 0630 0640 0780 0790 0800 lo00

Antal

4 l 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1

1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal

1 1 1 1 1 1 1 2 4 8 4 4 1 1 2 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 6 1 1 2 4 2 1 2 4 4 4 4 2

Art.nr

163928 165075 735651 100413 155656 740909 602721 651108 143711 140773 140773 140773 l12229 111340 156521 614320 620004 614510 163901 602742 130467 166096 624344 103195 155768 155757 140420 131043 161289 165671 141338 602912 614505 226217 226217 100520 155620 474304 135904 102271 137976 155666 118890 118894 118901 142574

Pos

1005 1006 1007 1008 1009 1010 1015 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1240 1245 1250 1255 1260 1270 1291 1292 1293 1294 1295 1300 1320 1330 1340 1350 1360 1370

Antal

4 4 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Art.nr

164056 164069 614320 605502 109661 142572 155742 135105 614378 620005 614357 614512 103200 141480 624130 620002 614502 141199 141349 141350 104656 141284 142579 106803 141173 142576 141 172 129207 165004 601122 124869 614502 142514 129207 163860 163879 614302 602742 130467 156641 102252 102230 614313 602742 602912 227651

Pos

1371 1380 1390 1700 O010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 O100 O110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180

RESERVDELSLISA HEBRA KLASS II MOTORSPRUTA TS2018-1 ROTAX

Evakueringstyp: Trokomat

?

Pos - Antal - Art.nr 1 100219

1 1 100206 2 2 741598 3 2 741391 4 1 100209 5 1 100280 6 1 100217 7 1 100207 8 3 741218 9 1 100210

10 1 741208 11 1 lm211 12 1 100212 13 1 100213 14 1 100214 15 3 100215 16 1 100216 20 1 505680 24 8 628405 25 8 612235 26 8 602009

Workcentre 7245 Rapport: Sandning

Datuiii ocli tid: 0810512008 13:44 Siilo : I(Sistaridaii)

Dokumeiit liar skickats

Datum ocli tid, jobb 08/05/2008 13:44

.~ .. . -- - ---- - . .. -- - . . . -, .

Datum och tid f& san Mottagarinformation Resultat dning

0810512008 13:44 [emailprotected] Murslu*tTOn~

(PDF) Handhavande av och reservdelslista för Hebra klass II ... · Starta motorn och låt den gå ca 30 sekunder med inkopplad pump och arbetande Trokomat. Stäng avtappningskranen. Spruta - DOKUMEN.TIPS (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 6163

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.